fbpx

Talent Search Examination 2022

Talent Search Examination 2022 - The Chapter College

About Talent Search Examination 2022

anSp¡cmb hnZymÀ°nIÄ¡v D]cn]T\¯n\v klmbIamIp¶XmWv Cu aÕc]co£. -tIm-tagvkv, lyq-am-\n-äo-kv hn-Zym-À-°n-I-Ä- Cu ]co£bneqsS kvtImfÀjn¸n\v AÀlXt\Sp¶p. 

aq¶p hÀjt¯bv¡v 100% ^okv kuP\yw DÄs¸sS hnhn[ sehepIfnembmWv B\pIqey§Ä e`n¡p¶Xv. Nm]vädn _n.tImw / _n.F ]T\¯n\v tNcp¶hÀ¡mWv kvtImfÀjn¸nsâ {]tbmP\w. 

kvtImfÀjn¸p e`yambnsænepw ]co£bn ]s¦Sp¡p¶hÀ¡v AUvanj³ kab¯v BIÀjIamb ^oknfhv \ÂIp¶p. Nm]vädn\vtdXpam{Xamb Cu ]T\ kuIcy¯nte¡v Xm¦Ä¡pw kzmKXw.

Examinations Terms & Rules

]-co-£m- {]thi-\w- ku-P-\y-am-bn-cn-¡pw-

]-co-£-bpsSbpw- ^-e-{]-Jym-]-\-¯n-sâbpw- Np-a-X-e- hn-Z-Kv²- A-²ym-]-I-c-S-§p-¶- H-cp- “kv-tImf-À-jn-¸v F-Ivkm-ant\j-³- I-u-¬-kn-en-\v (F-kv.Cu-. kn- )” B-Wv. I-u-¬-kn-en-sâ Xo-cp-am-\w- A-´n-a-am-bn-cn-¡pw-.
H-cp- a-Wn-¡q-À- ka-b-am-Wv ]-co-£-.

Hm-¬sse³- H-_vP-Îo-hv am-Xr-I-bn-ep-Å- 100 -tNmZy-§-Ä-¡m-Wv D-¯-cw- A-S-bm-fs¸Spt¯ï-Xv.

A-¡-u-ï-³-kn-, _n-kn-\-kv kvä-Uo-kv & amt\Pv-saâv, C-¡tWman-Ivkv F-¶o- hn-j-b-§-fn-Â-  -sIm-tagvkn-\pw, F-¡tWman-Ivkv, ln-kvä-dn-, tkm-tjymf-Pn–, -s]mfn-än-Ivkv F-¶n- hn-j-b-§-fn-Â- lyq-am-\n-äo-kn-\pw,- ¹-kv h-¬-, ¹-kv Sp- \n-e-hm-c-¯n-ep-Å- -tNmZy-§-fpw- Cu- hn-j-b-§-fnse  I-d-âv A-^tbgvkn-Â -\n-¶p-Å- -tNmZy-§-fpw- D-ïm-Ipw-.

2022 -sabv 16 (Xn-¦-fm-gvN-) kv-tImf-À-jn-¸v ]-co-£m-^-ew- {]-Jym-]n-¡pw-.

c-Pn-kv-t{Sj-³- ka-b-¯p- i-cn-bm-b- Csabn-Â- -sImSp-¡p-I-. ]-co-£- F-gp-Xm-\p-Å- sF-.Un-bpw- ]m-Êv -thÀ-Upw- Csabn-em-bn- A-b-¡p-¶-Xm-Wv